Skip to Main Content
Contact
浏览产品 (中文)

Sekretesspolicy

EnglishGermanItalian

Denna policy gäller från och med 25 maj 2018.

Wolfspeed värnar om din personliga integritet. Av denna anledning använder Wolfspeed bara personuppgifter som behövs för att bedriva verksamheten kring våra produkter och tjänster. Vår sekretesspolicy är avsedd att beskriva den typ av information du ger oss, och hur vi använder och delar den informationen. Genom att använda vår webbplats eller andra Wolfspeed-tjänster, samtycker du till de policyer och den praxis som beskrivs i denna sekretesspolicy. Högst upp på denna sekretesspolicy kommer vi att visa när den senast uppdaterades. Vi kan emellanåt ändra denna sekretesspolicy genom att publicera uppdateringar på vår webbplats. En uppdatering kommer att gälla för all webbplatsanvändning efter datumet för uppdatering. Vi uppmuntrar dig att då och då granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Din användning av vår webbplats eller våra tjänster efter en uppdatering utgör ditt samtycke till uppdateringen. I denna sekretesspolicy, avser orden ”Wolfspeed”, ”vi”, ”oss” och ”vår” Wolfspeed, Inc. och dess dotterbolag.

Om du vid något tillfälle har frågor om våra rutiner eller någon av dina rättigheter som beskrivs nedan, kan du nå oss via privacy@wolfspeed.com. Denna inkorg är aktivt övervakad och hanteras av personal som är utbildad i våra policyer, behandling och hantering av personuppgifter.

INFORMATION SOM DU FÖRSER OSS MED

Vi tar emot personlig information från besökare på webbplatsen som skickar in information direkt, till exempel när de registrerar sig för att använda webbplatsens funktioner som t.ex. inköp av produkter, frågor om våra produkter, eller för att begära garantihjälp. Denna information innehåller vanligtvis namn, titel, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress. Om du ansöker om ett jobb som svar på en av de karriärmöjligheter som finns på vår webbplats, kommer du att skicka in information till vår tjänsteleverantörs webbplats, som omfattas av deras sekretesspolicy. Wolfspeed använder en tredje part för kreditkortsbehandling vid köp online och samlar inte in eller lagrar kreditkortsinformation på Wolfspeed:s system.

Vi tar emot personlig information från besökare på webbplatsen som skickar in information direkt, till exempel när de registrerar sig för att använda webbplatsens funktioner som t.ex. inköp av produkter, frågor om våra produkter, eller för att begära garantihjälp. Denna information innehåller vanligtvis namn, titel, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress. Om du ansöker om ett jobb som svar på en av de karriärmöjligheter som finns på vår webbplats, kommer du att skicka in information till vår tjänsteleverantörs webbplats, som omfattas av deras sekretesspolicy. Wolfspeed använder en tredje part för kreditkortsbehandling vid köp online och samlar inte in eller lagrar kreditkortsinformation på Wolfspeed:s system.

Wolfspeed kan använda cookies och andra tekniker på webbplatsen för att öka eller förbättra användarupplevelsen, inklusive anpassning av innehåll. En cookie är vanligtvis textdata lagrad på den enskildes enhet som en webbplats överför till individens webbläsare. Cookies eller kakor kan användas för att hjälpa oss att förse dig med information anpassad till dina intressen, baserat på din tidigare surfning på vår webbplats. Vi tillåter emellertid inte tredje part att spåra dig från vår webbplats över andra webbplatser för att leverera reklam eller annat innehåll.

Wolfspeed söker inte information från personer under 13 år och ingen information skall lämnas till Wolfspeed av någon under 13 år.

HUR VI ANVÄNDER DEN

Wolfspeed tror på och stöder personuppgiftsminimering och att begränsa användningen till de behandlingsverksamheter för vilka tillstånd har lämnats. Wolfspeed använder den personliga information som du lämnar till vad som nödvändigt för att leverera våra produkter eller tjänster, eller för vad som krävs för att uppfylla rättsliga krav eller andra lagenliga ändamål. Wolfspeed använder din personliga information för att bearbeta och leverera inköp, kommunicera med dig via e-post, telefon eller textmeddelanden och kan skicka marknadsföringsmaterial om du väljer att registrera dig för marknadsföringskampanjer som du också kan välja bort när som helst. Wolfspeed vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter är tillförlitliga för deras avsedda användning, korrekta, fullständiga och aktuella.

INFORMATION VI DELAR

Wolfspeed kan dela information som samlas in från användare av webbplatsen med tjänsteleverantörer som hjälper oss att utföra tjänster som t.ex. hantering av kommunikation och administrering av webbplatsen. Vi tillåter våra tjänsteleverantörer att använda den personliga information som behövs för att leverera tjänster eller följa gällande lagar och förordningar. Wolfspeed ingår ett avtal med tredje part innan delning av personuppgifter för att erhålla försäkringar om att denna part kommer att skydda personuppgifter på ett sätt som är förenligt med Wolfspeed:s skyldigheter. I begränsade fall kan vi komma att dela information med andra parter om det behövs för att svara på din begäran eller förfrågan. Vi kommer att dela personlig information i händelse av att vi säljer eller överlåter hela eller en del av våra verksamhetstillgångar, till exempel i samband med en fusion, ett förvärv, likvidation, eller konkurs. Vi kan också dela personlig information om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning, tillgodose en rimlig begäran från brottsbekämpande eller annan myndighet, för att skydda våra intressen eller hälsa och säkerhet för andra, eller för att upprätthålla våra användarvillkor för denna webbplats.

DINA VAL OCH TILLGÅNG

Du kan besöka och titta igenom vår webbplats utan att tillhandahålla personlig information, och du kan alltid välja att inte förse oss med den personliga information som vi efterfrågar. Men att välja att inte förse oss med viss information som vi efterfrågar kan förhindra dig från att få tillgång till eller att använda vissa delar av vår webbplats.

Om du vill ändra någon information som du lämnat till oss eller om du vill välja bort att få framtida meddelanden från oss, var vänlig och kontakta oss. På begäran, när Wolfspeed fungerar som registeransvarig för personuppgifter, såsom definierat av globala integritetsförordningar, kommer Wolfspeed att erbjuda enskilda individer rimlig tillgång till sina personuppgifter för att ge dem möjlighet att rätta, ändra eller radera personuppgifter om dessa är felaktiga eller har behandlats utan vederbörandes samtycke. En begäran kan vägras under vissa omständigheter, till exempel där bördan eller kostnaderna för att ge tillgång skulle vara oproportionerliga i förhållande till riskerna för den personliga integriteten i fallet i fråga, eller om rättigheter för personer andra än den enskilde individen skulle kränkas. När Wolfspeed är registerförare, såsom definierat av globala integritetsförordningar, och inte registeransvarig för personuppgifter, kommer Wolfspeed att vidta rimliga åtgärder för att hjälpa den registeransvarige att svara och kommer vidare att vidta rimliga åtgärder för att bistå den registeransvariges kunder med avseende på tillgång.

Om du vill hantera cookies som används på denna webbplats kommer ”hjälp”-delen av verktygsfältet på de flesta webbläsare att informera dig om hur du kan förhindra din webbläsare från att acceptera nya cookies, hur du får webbläsaren att meddela dig när den mottar en ny cookie och hur du avaktiverar användandet av cookies helt och hållet. Om du konfigurerar din webbläsare till att avböja cookies, kan det emellertid hända att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt och du kan vara tvungen att ange användarnamn och lösenord oftare. Vissa webbläsare införlivar en ”Do not Track”-funktion som, när den är påslagen, signalerar till webbplatser och online-tjänster att du inte vill bli spårad. Vår webbplats svarar för närvarande inte på dessa signaler om att du inte vill bli spårad.

SÄKERHET

Wolfspeed vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personlig information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstörelse, med hänsyn tagen till de risker som är inblandade och typen av personlig information.

PRIVACY SHIELD

Wolfspeed följer de s.k. Privacy Shield-ramverken som finns mellan EU och USA samt mellan Schweiz och USA. De utgör ramverk som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU till USA samt från Schweiz till USA. Wolfspeed har intygat till det amerikanska handelsdepartementet att man har anslutit sig till Privacy Shield-principerna. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna skall Privacy Shield-principerna styra. Enskilda individer kan lära sig mer om Privacy Shield-programmet, individuella rättigheter, och vårt deltagande i programmet genom att besöka

Wolfspeed är medvetet om att det ligger under den amerikanska myndigheten FTC:s jurisdiktion (the Federal Trade Commission) att säkerställa efterlevnad och upprätthållande av de två ramverken, både det med EU och det med Schweiz.

REGRESS, UPPRÄTTHÅLLANDE OCH ANSVAR

Wolfspeed åtar sig att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter i överensstämmelse med principerna i Privacy Shield-ramverken. Enskilda individer från EU eller Schweiz med frågor eller klagomål om Wolfspeed:s sekretesspolicy bör först kontakta Wolfspeed direkt. Wolfspeed kommer att svara på frågor och klagomål inom 45 dagar från mottagandet. Wolfspeed uppmuntrar intresserade personer att ta upp alla frågor om insamling, användning och behandling av personuppgifter via kontaktinformationen som tillhandahållits. I händelse av ett sekretessrelaterat problem eller klagomål kommer Wolfspeed att undersöka och snabbt försöka lösa eventuella klagomål och tvister rörande användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med principerna.

För att kontakta Wolfspeed för frågor relaterade till Privacy Shield, vänligen använd någon av kontaktmetoderna nedan:

E-post till Wolfspeed på privacy@wolfspeed.com
Ring Wolfspeed på +1 919-313-5300

För klagomål som inte kan lösas, förbinder sig Wolfspeed att samarbeta med panelen tillsatt av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA:s) eller schweiziska Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), beroende på vad som är tillämpligt, och följa de råd som ges av panelen eller kommissionären, om personuppgifter som överförs från EU eller Schweiz. För att underlätta hanteringen av klagomål kan personer inom EU välja att kontakta sin nationella dataskyddsmyndighet eller använda formuläret som finns på denna länk:

Individer i Schweiz kan kontakta den schweiziska informationskommissionären, genom att besöka

Denna oberoende tvistlösningsprocess tillhandahålls utan kostnad för den enskilde individen. Under vissa förutsättningar kan en individ välja att åberopa ett bindande skiljedomsförfarande för att lösa eventuella återstående klagomål som inte kan lösas av Wolfspeed eller dataskyddsmyndigheter eller FDPIC, beroende på vad som är tillämpligt. Om en individ formellt startar ett bindande skiljedomsförfarande kommer Wolfspeed att följa de villkor som anges i bilaga 1 till Privacy Shield-ramverket. För mer information på bindande skiljedomsförfarande, besök

Need information?
Contact Us
Ready to buy?
Want to keep in touch?

Footer

Wolfspeed Logo

Social Media

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
Copyright © 2022 Wolfspeed, Inc.