Skip to Main Content
 • English
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • Deutsch
 • Italiano
 • Svenska
Contact
View Cart
Legal

Integritets- Och Cookiepolicy

 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Svenska

Ikraftträdande: 25 maj, 2018, Uppdaterad: 6 mars, 2023

Denna Integritets- och Cookiepolicy ("Policy") beskriver hur Wolfspeed Sweden AB, Kistagången 20B, 164 40 Kista, Stockholm (framöver, "Wolfspeed", "Företag", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, använder, delar och på annat sätt behandlar information om identifierade eller identifierbara besökare på denna Webbsida (definierat nedan) samt affärskontakter hos våra kunder, potentiella kunder, distributörer, återförsäljare, försäljare, slutanvändare och leverantörer ("Personuppgifter"). Denna Policy gäller för Personuppgifter som vi samlar in genom våra webbplatser, mobilapplikationer eller andra online-applikationer som hänvisar till denna Policy (enskilt och sammantaget, vår "Webbsida"), samt offline via kontaktformulär eller annan kommunikation med Wolfspeed. Vi kan komma att uppdatera denna Policy emellanåt när våra tjänster och sekretessrutiner ändras, eller då det krävs enligt lag. Datumet då vår Policy träder i kraft är angivet ovan. Vi kommer att publicera alla uppdaterade versioner av Policyn på vår Webbsida.

För invånare i Kalifornien som är besökare på Webbsidan och/eller affärskontakter, se vår Integritetspolicy för Kalifornien, som gäller för invånare i Kalifornien.

Sammanfattning av Nyckelbegrepp

Nyckelbegrepp
Sammanfattning
Som ett business-to-business företag samlar vi in namn, kontaktuppgifter och andra Personuppgifter om affärskontakter samt om besökarna på vår Webbsida.
Vi använder Personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, svara på förfrågningar, hantera konton, upprätthålla affärsverksamheten, tillhandahålla marknadsföring och uppfylla andra affärs- och efterlevnadssyften.   
Vi lämnar ut Personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, svara på förfrågningar och uppfylla andra affärs- och efterlevnadssyften.
Du har kontroll över om och hur vi använder Personuppgifter för direkt marknadsföring.
Du kan ha rätt att begära tillgång till, rättelse, radering eller andra åtgärder avseende dina Personuppgifter när det krävs enligt tillämplig lag.
Vi upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten för Personuppgifter.  
Vi överför Personuppgifter till olika jurisdiktioner när det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan, inklusive till jurisdiktioner som kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som ditt hemland. Vi implementerar lämpligt skydd för gränsöverskridande dataöverföringar enligt gällande lagstiftning.
I denna Policy tillhandahåller vi information om andra frågor, inklusive: (i) den rättsliga grunden för insamling och behandling av Personuppgifter, (ii) konsekvenserna av att inte tillhandahålla Personuppgifter, (iii) automatiserat beslutsfattande, (iv) datalagring och (v) länkar till webbplatser från tredje part.
Vi använder Cookies (definierat nedan) på vår Webbsida och i vår kommunikation, samt tillhandahåller valmöjligheter gällande användning av cookies, inklusive målinriktning och annonsering från tredje part.  
Kontakta oss enligt nedan vid eventuella frågor.

1. Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in följande kategorier av Personuppgifter i den utsträckning som tillåts av relevant dataskyddslagstiftning:

 • Grundläggande Uppgifter. Namn, titel, företag, arbetsuppgifter, yrkes- och utbildningskvalifikationer, telefonnummer, postadress, e-postadress och andra kontaktuppgifter som behövs för leveransändamål.
 • Kommersiella Uppgifter. Inköpshistorik, garantisupport och surfhistorik.
 • Registreringsuppgifter. Förfrågningar om nyhetsbrev, webbläsarhistorik för webbseminarier, nedladdningar och användarnamn/lösenord.
 • Enhetsuppgifter. Datorns IP-adress (Internet Protocol), unik enhetsidentifierare (UDID), Cookies och andra uppgifter som är kopplade till en enhet, uppgifter om din användning av vår Webbsida och kommunikation, de webbplatser som du besökte omedelbart före och efter du lämnade Webbsidan och den webbläsarprogramvara du använder för att komma åt Webbsidan.
 • Marknadsföringsuppgifter. Uppgifter om enskilda referenser, föreningar, tjänster som du är intresserad av och andra preferenser.
 • Uppgifter om efterlevnad. Nationella identifikationsuppgifter, inkluderat passnummer och andra uppgifter om efterlevnad av handelsbestämmelser och due diligence, i den utsträckning som krävs och tillåts enligt gällande lag.
 • Känsliga Uppgifter. Under särskilda omständigheter kan vissa Uppgifter om Efterlevnad som vi samlar in anses vara "känsliga" enligt gällande lagar, t.ex. nationella identifikationsuppgifter.

Wolfspeed samlar inte in information från personer som är under 16 år och ingen information bör lämnas till Wolfspeed av någon som är under 16 år.

2. Användning av Personuppgifter

Vi använder ovan nämnda kategorier av Personuppgifter för följande ändamål:

Ändamål med användning
Kategorier av Personuppgifter
Rättslig grund
Tillhandahålla de tjänster du har begärt, skicka de produkter du beställer, besvara dina förfrågningar och tillåta Wolfspeed att kontakta dig.
Grundläggande Uppgifter, Kommersiella Uppgifter, Registreringsuppgifter och Enhetsuppgifter
Fullgörande av avtal
Hantera dina konton, upprätthålla vår affärsverksamhet och ge dig tillgång till våra system.
Grundläggande Uppgifter, Kommersiella Uppgifter, Registreringsuppgifter och Enhetsuppgifter
Fullgörande av avtal
Skräddarsy vår Webbsida så att den blir mer personlig, intuitiv och lätt att använda.
Enhetsuppgifter
Samtycke
Skydda säkerheten och den effektiva funktionen på vår Webbsida och våra system.
Grundläggande Uppgifter, Kommersiella Uppgifter, Registreringsuppgifter och Enhetsuppgifter
Berättigat intresse
Tillhandahålla marknadsföring om våra tjänster, kampanjer vi utvecklar och möjligheter som kan bli tillgängliga för dig.
Grundläggande Uppgifter, Kommersiella Uppgifter, Registreringsuppgifter och Marknadsföringsuppgifter
Samtycke
Hantera våra rättsliga skyldigheter och efterlevnad samt utöva våra lagliga rättigheter.
Grundläggande Uppgifter, Kommersiella Uppgifter, Registreringsuppgifter och Uppgifter om efterlevnad.
Efterlevnad av lagar och förordningar

3. Utlämnande av Personuppgifter

Vi lämnar ut Personuppgifter till följande kategorier av mottagare i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag:

 • Närstående företag.  Vi lämnar ut Personuppgifter till våra närstående företag (se listan i bilaga A) för de ändamål som anges ovan. 
 • Kunder, distributörer och affärspartners. Vi lämnar ut Personuppgifter till kunder, distributörer och affärspartners i egenskap av personuppgiftsansvariga för att tillhandahålla de tjänster du begärt, besvara dina förfrågningar och utföra de ändamål som anges ovan.
 • Tjänsteleverantörer. Vi lämnar ut Personuppgifter till tjänsteleverantörer som agerar som våra personuppgiftsbiträden för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning och genomföra de syften som anges ovan, t.ex. marknadsföring och webbhotell, enligt våra instruktioner. Vi kräver att tjänsteleverantörerna enligt avtal tillhandahåller rimlig säkerhet för Personuppgifter och att de använder och behandlar sådana Personuppgifter endast för vår räkning.
 • Revisorer och rådgivare. Vi lämnar ut Personuppgifter till revisorer för att utföra revisionsfunktioner och till rådgivare för tillhandahållande av juridisk och annan rådgivning.
 • Omorganisation av verksamheten. Vi lämnar ut Personuppgifter till köpare eller spekulanter i den utsträckning det är tillåtet enligt lag som en del av en fusion, ett förvärv, en försäljning av företagets tillgångar eller en överföring av tjänsten till en annan leverantör, samt i händelse av insolvens, konkurs eller konkursförvaltning där Personuppgifter skulle överföras som en tillgång för Wolfspeed.
 • Tvingande utlämnanden och juridiska rättigheter. Vi lämnar ut Personuppgifter för att efterleva konsekvenserna av en stämning, ett domstolsbeslut eller annan rättslig process eller myndighetsförfrågan. Vi lämnar också ut Personuppgifter för att fastställa eller skydda våra legala rättigheter, vår egendom eller säkerhet, eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Om du har frågor gällande vårt utlämnande av Personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.

4. Marknadsföringsval

Du har kontroll över vår användning av dina Personuppgifter för direkt marknadsföring. I den mån samtycke krävs inhämtar vi ditt samtycke. Om du inte längre vill ta emot någon marknadsföringskommunikation, finnas kvar på en e-postlista som du tidigare prenumererat på, eller ta emot annan marknadsföringskommunikation, kan du välja att inte ta emot sådan kommunikation när som helst. Vänligen följ avregistreringslänken i relevant kommunikation eller kontakta oss enligt nedan. Du finner dessutom information om din kontroll över Cookies nedan.

5. Den registrerades rättigheter

Om det krävs enligt tillämplig lag har du rätt att få bekräftelse på att vi har vissa Personuppgifter som rör dig, kontrollera deras innehåll, ursprung och riktighet samt rätten att få tillgång till, granska, överföra, radera, eller blockera eller återkalla samtycke till behandling av särskilda Personuppgifter (utan att det påverkar lagligheten av behandling baserad på samtycke innan det återkallas), genom att kontakta oss på det sätt som anges nedan.

Om du har hemvist i Europeiska Unionen eller Förenade Kungariket har du allmänt sett följande rättigheter under dataskyddslagstiftning:

 • Tillgång. Med förbehåll för vissa undantag har du rätt att från oss motta bekräftelse huruvida Personuppgifter som rör dig behandlas av oss, och i tillämpliga fall, rätten att begära tillgång till en kopia av de Personuppgifter som rör dig som vi behandlar, vilket vi tillhandahåller i elektroniskt format. Vi kan behöva be dig att styrka din identitet innan vi tillhandahåller den begärda informationen.
 • Rättelse. Du har rätt att begära rättelse av ofullständiga eller felaktiga Personuppgifter som rör dig som vi behandlar.
 • Radering. Du har rätt att begära att vi raderar Personuppgifter som rör dig som vi behandlar, såvida vi inte är skyldiga att behålla sådana uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar vår behandling av Personuppgifter som rör dig, t.ex. om (i) du tror att sådana uppgifter är felaktiga; (ii) vår behandling är lagstridig och du motsätter dig radering av Personuppgifterna och istället begär begränsning; eller (iii) vi behöver inte längre behandla sådana uppgifter för ändamålen med behandlingen, men du behöver dessa för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi överför Personuppgifter som rör dig till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är: (i) Personuppgifter du har tillhandahållit oss; och (ii) vi behandlar dessa uppgifter med grund i ditt samtycke eller för att utföra våra förpliktelser i samband med ett avtal med dig (t.ex. för att tillhandahålla juridiska tjänster).
 • Återkalla samtycke. Om du har samtyckt till vår behandling av Personuppgifter, har du rätt att när som helst kostnadsfritt återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan dess återkallelse. Detta inkluderar fall där du vill välja bort marknadsföringsmeddelanden som du får från oss.

Kontakta myndighet. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att vi inte har följt tillämpliga dataskyddslagar. Mer information om behörig tillsynsmyndighet i din jurisdiktion finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Invändning.

Direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot vår användning av Personuppgifter för direkt marknadsföring och i andra särskilda situationer. Observera att vi kan behöva behålla vissa Personuppgifter som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Rätt till invändning. Där den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter är vårt berättigade intresse, har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling på grund av din särskilda situation. Vi kommer att följa din begäran såvida vi inte har tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen och rättigheter, eller om vi behöver fortsätta att behandla uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

6. Informationssäkerhet

Vi upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för Personuppgifterna. Ingen säkerhetsåtgärd kan dock garantera mot äventyrande. Du har också en viktig roll i att skydda dina Personuppgifter. Du bör inte dela ditt användarnamn och lösenord med någon, och du bör inte återanvända lösenord på mer än en webbplats. Om du har någon anledning att tro att ditt användarnamn eller lösenord har äventyrats, vänligen kontakta oss enligt nedan.

7. Gränsöverskridande överföringar

Vi överför Personuppgifter till olika jurisdiktioner  när det är nödvändigt för ändamålen beskrivna ovan, inklusive till jurisdiktioner som eventuellt inte erbjuder samma nivå av dataskydd som ditt hemland. Nedan finns en lista över jurisdiktioner där Wolfspeed bedriver verksamhet och tar emot Personuppgifter. Vi tillämpar lämpliga skyddsåtgärder för sådana gränsöverskridande överföringar. När det gäller överföringar som härrör från EU och Storbritannien, implementerar vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och andra lämpliga lösningar för att hantera gränsöverskridande överföringar enligt gällande lag.  Om det krävs enligt sådana lagar kan du begära en kopia av de lämpliga mekanismerna vi har på plats genom att kontakta oss enligt nedan.

8. Övrig information

(i) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vi har flera olika rättsliga grunder på vilka vi samlar in och behandlar Personuppgifter, i enlighet med tabellen i avsnitt 2. Användning av Personuppgifter, inklusive: (a) när det är nödvändigt för att utföra ett avtal (t.ex. för att tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat); (b) när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (som när vi använder Personuppgifter för registerföring för att styrka skattskyldighet); (c) samtycke (där du har lämnat samtycke enligt tillämplig lag, t.ex. för direkt marknadsföring eller vissa cookies); och (d) nödvändig för våra berättigade intressen (som när vi agerar för att upprätthålla vår verksamhet generellt, inklusive att upprätthålla säkerhet och säkerheten på Webbsidan). När det gäller våra berättigade intressen, givet att vi är ett business-to-business-företag, samlar vi vanligtvis in och behandlar begränsade Personuppgifter om kundkontakter och andra individer som agerar i deras professionella kapacitet, som en del av vår övergripande strävan att minska integritetspåverkan på individer. Våra berättigade intressen kan i synnerhet vara koncernövergripande informationsdelning, förebyggande av bedrägerier, missbruk av IT-system eller penningtvätt, fysisk säkerhet, IT- och nätverkssäkerhet, interna utredningar eller potentiella fusions- och förvärvsaktiviteter (mer information om vår intresseavvägning finns tillgänglig på begäran). I den mån någon av våra insamlings- och behandlingsaktiviteter relaterar till känsliga eller särskilda kategorier av Personuppgifter, såsom uppgifter om efterlevnad, utför vi sådana aktiviteter som är nödvändiga för att uppfylla rättsliga förpliktelser och/eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

(ii) Vilka är konsekvenserna av att inte tillhandahålla Personuppgifter?

Du är inte skyldig att tillhandahålla alla Personuppgifter som identifieras i denna Policy för att använda vår Webbsida eller för att interagera med oss offline, men vissa funktioner kommer inte att vara tillgängliga om du inte tillhandahåller särskilda Personuppgifter. I avsnitt 2. Användning av Personuppgifter ovan, när den rättsliga grunden är fullgörande av avtal eller efterlevnad av lag, är tillhandahållande av data obligatoriskt och om du inte tillhandahåller särskilda Personuppgifter kanske vi inte kan svara på din begäran, utföra en transaktion med dig eller tillhandahålla våra produkter eller tjänster. När den rättsliga grunden är legitimt intresse är tillhandahållandet av uppgifter nödvändigt för dessa aktiviteter och ett nekande kan äventyra densamma. När det gäller behandlingsändamål som grundar sig på samtycke (dvs. marknadsföring, cookies) är det frivilligt att lämna uppgifter och att inte lämna uppgifter får inga konsekvenser..

(iii) Använder vi oss av automatiserat beslutsfattande utan mänsklig inblandning?

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande utan mänskligt ingripande, inklusive profilering, på ett sätt som ger rättsliga effekter för dig eller på annat sätt påverkar dig väsentligt.

(iv) Hur länge behåller vi Personuppgifter?

Vi behåller vanligtvis Personuppgifter relaterade till marknadsföringsaktiviteter så länge du accepterar marknadskommunikation från oss, och på begäran kommer vi att radera sådana uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med tillämplig lag. För Personuppgifter som vi samlar in och behandlar för andra ändamål som beskrivs ovan, behåller vi vanligtvis inte sådana Personuppgifter längre än under den period som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna Policy och om det annars behövs för att hantera skatteförpliktelser, bolagsförpliktelser, regelefterlevnad, rättstvister, och andra juridiska rättigheter och skyldigheter. För Personuppgifter som samlas in via Cookies, se avsnitt 9. Cookie Policy.

(v) Styrs tredjepartswebbplatser av denna Policy?

Denna Webbsida innehåller länkar och referenser till andra webbplatser som administreras av icke-närstående tredje parter. Denna Policy gäller inte sådana tredjepartswebbplatser. När du klickar på en länk för att besöka en tredjepartswebbplats kommer du att omfattas av den webbplatsens integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med integritets- och säkerhetsinformation för de länkade tredjepartswebbplatserna innan du tillhandahåller Personuppgifter på den webbplatsen. I synnerhet, liksom många företag, tillåter denna Webbsida dig att ansluta och dela uppgifter på Vimeo, LinkedIn och andra sociala medier ("Sociala medier"). Allt du lägger på sociala medier är offentlig information och kommer inte att behandlas konfidentiellt. Vi kan posta (eller återpublicera) på Webbsidan och på våra sociala medier-sidor alla kommentarer eller innehåll som du lägger upp på våra sociala medier-sidor. Din användning av sociala medier styrs av integritetspolicyn och villkoren för den tredje part som äger och driver dessa webbplatser och inte av denna Policy.

Denna Cookie Policy förklarar hur Wolfspeed använder Cookies och liknande teknologier för att känna igen dig när du besöker vår Webbsida. I synnerhet använder vi och tillåter vissa partners att använda cookies, spårpixlar, pixlar, taggar, och liknande teknologier (sammantaget, "Cookies") på vår Webbsida.

Vad är Cookies?

Cookies är små mängder data eller annan teknik som lagras på eller på annat interagerar med din webbläsare, enhet, kommunikation eller sidan du tittar på. Cookies som placeras av oss kallas "förstapartscookies" medan Cookies från tredje part kallas "tredjepartscookies" som förklaras nedan. Vissa Cookies raderas när du stänger din webbläsare, medan andra Cookies behålls även efter att du stängt ned webbläsare så att du kan kännas igen när du återvänder till en webbplats. Mer information om Cookies, inkluderat namn, syfte och varaktighet exempelvis och hur de fungerar finns tillgängligt i vårt Cookie Management Preferences Center.

Varför använder vi Cookies?

Cookies utför många olika jobb, som att navigera effektivt mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och generellt förbättra användarupplevelsen. De kan också hjälpa till att se till att annonserna du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen. Dessutom kan Cookies hjälpa oss att analysera användningen av våra webbplatser och online-innehåll (analytiska cookies) och de kan också underlätta/spåra interaktionen på våra webbplatser och online-innehåll med sociala medier (t.ex. länkar till sociala medier-sidor, gilla-knappar, m.m.).

Hur använder vi Cookies?

Vi använder Cookies för att tillhandahålla Webbsidan och våra tjänster, samla information om dina användningsmönster när du navigerar på denna Webbsida för att förbättra din personliga upplevelse och för att förstå användningsmönster för att förbättra vår Webbsida och våra tjänster. Vi tillåter också vissa betrodda partners att placera Cookies på vår webbplats för att samla in information om dina online-aktiviteter på vår Webbsida över tid och på olika webbplatser du besöker. Denna information används för att tillhandahålla reklam som är skräddarsydd efter dina intressen på webbplatser du besöker, även känt som intressebaserad reklam, och för att analysera effektiviteten av sådan reklam. Cookies på vår Webbsida är i allmänhet indelade i följande kategorier:

 • Strikt nödvändiga Cookies. Dessa krävs för driften av vår Webbsida. De inkluderar t.ex. Cookies som gör att du kan logga in på säkra sidor. Vissa av dessa Cookies kommer att tas bort när du stänger din webbläsare, eftersom de är sessions-cookies, andra tillåter den funktionalitet som kvarstår efter att du avslutat, som att ladda ner dokumentation efter att ha använt en e-postadress vid första nedladdningen.

Strikt nödvändiga Cookies kräver inte ditt samtycke. Den rättsliga grunden är nödvändigheten av att lagra och få tillgång till information på din slutanvändarenhet för att vi ska kunna tillhandahålla den telemediatjänst som du uttryckligen begärt. Den rättsliga grunden för insamling och vidarebehandling av Personuppgifter genom användning av strikt nödvändiga Cookies är avtalsutförande (om vi har ingått ett avtal om användningen av Webbsidan med dig) eller

berättigade intressen hos oss eller tredje parter, såsom tillhandahållandet av en fungerande Webbsida. Mer information om intresseavvägningen finns tillgänglig på begäran.

Du kan ställa in din webbläsare att blockera eller varna dig om dessa Cookies, men vissa delar av Webbsidan kommer då inte att fungera.

 • Funktionella och Analytiska Cookies. Dessa förbättrar den funktionella prestandan på vår Webbsida och gör den lättare för dig att använda. Till exempel används dessa Cookies för att komma ihåg att du tidigare har besökt Webbsidan och bett om att förbli inloggad på den. Dessa Cookies klassificeras som beständiga, eftersom de finns kvar på din enhet för att vi ska kunna använda dem vid nästa besök på vår Webbsida. Du kan radera många av dessa Cookies genom dina webbläsarinställningar, eller se nedan för ytterligare information vårt Cookie Management Preferences-center.

Dessa Cookies gör det möjligt för Webbsidan att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. Den rättsliga grunden för lagring av och tillgång till information på din slutanvändarenhet är ditt samtycke. Den rättsliga grunden för vidarebehandling av Personuppgifter av Funktionella och Analytiska Cookies är ditt samtycke.

Om du inte tillåter dessa Cookies kan det hända att vissa eller alla dessa tjänster inte fungerar korrekt.

 • Targeting Cookies. Dessa Cookies registrerar ditt besök på vår Webbsida, de sidor du har besökt och de länkar du har följt för att känna igen dig som en tidigare besökare och för att spåra din aktivitet på Webbsidan och andra webbplatser du besöker. Dessa Cookies klassificeras som beständiga, eftersom de finns kvar på din enhet för att vi ska kunna använda dem vid nästa besök på vår Webbsida. Du kan radera många av dessa Cookies genom dina webbläsarinställningar, eller se nedan för ytterligare information om vårt Cookie Management Preferences-center.

Dessa Cookies kan ställas in genom vår Webbsida av våra annonspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Den rättsliga grunden för lagring av och tillgång till information på din slutanvändarenhet är samtycke. Den rättsliga grunden för insamling och vidarebehandling av Personuppgifter genom Targeting Cookies är ditt samtycke.

Du kan när som helst ändra dina Cookie-inställningar genom att besöka vårt Cookie Management Preferences Center. Detta gör att du kan besöka samtyckesbannern för Cookies igen och ändra dina inställningar eller fullständigt och omedelbart återkalla ditt samtycke för funktionella och analytiska Cookies och targeting Cookies. Strikt nödvändiga Cookies är nödvändiga för att möjliggöra grundläggande funktionalitet och kan inte ändras. Observera att vårt Cookie Management Preference Center distribueras till var och en av våra Webbsidor individuellt. På grund av praktiska begränsningar, om du besöker mer än en av våra Webbsidor, måste du ställa in dina Cookie-preferenser separat för varje Webbsida.

Kan jag stänga av Cookies i min webbläsare?

Du kan granska dina webbläsarinställningar, vanligtvis under avsnitten "Hjälp" eller "Internetalternativ", för att utöva val du har för särskilda Cookies. Om du inaktiverar eller tar bort särskilda Cookies i din webbläsares inställningar, kanske du inte kan komma åt eller använda viktiga funktioner på denna Webbsida, och du kan behöva ange dina inloggningsuppgifter igen. Nedan listas länkar till supportdokumenten om hur man hanterar och raderar Cookies från de större webbläsarna. 

För att lära dig mer om användningen av Cookies för Google Analytics och för att utöva val när det gäller sådana Cookies vänligen besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Kontakt

Om du har frågor eller kommentarer angående denna Policy eller vårt integritetsarbete, om du vill utöva dina integritetsrättigheter, om du vill ha information om dataöverföring och om intresseavvägning, vänligen kontakta oss på: Wolfspeed Sweden AB, Kistagången 20B, 164 40 Kista, Stockholm, email: privacy@wolfspeed.com

Bilaga A

Wolfspeed, Inc. Bolag (inklusive dotterbolag, filialer och representationskontor) och Platser

Amerikanska företagsenheter
Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed Holdings, Limited
Wolfspeed Employee Services Company
The Wolfspeed One Pack Emergency Fund
Wolfspeed International Employee Services, LLC
Icke-amerikanska företagsenheter
Wolfspeed Canada, Inc.
Wolfspeed Europe GmbH
Wolfspeed Europe GmbH – Fransk filial
Wolfspeed Europe GmbH – Italiensk filial
Wolfspeed Europe GmbH – Brittisk filial
Wolfspeed Germany GmbH
Wolfspeed Hong Kong Limited
Wolfspeed Hong Kong Limited – Koreansk filial
Wolfspeed Hong Kong Limited – Ryskt representationskontor
Wolfspeed Hong Kong Limited – Filipinskt representationskontor
Wolfspeed India Private Limited
Wolfspeed Israel Ltd
Wolfspeed Japan Limited
Wolfspeed Malaysia Sdn. Bhd.
Wolfspeed Services UK Limited
Wolfspeed Shanghai Limited
Wolfspeed Shanghai Limited – Shenzhen (filial)
Wolfspeed Sweden AB
Wolfspeed Sweden AB – Finländsk filial
Wolfspeed Taiwan Limited

Footer

Social Media

 • Instagram
 • X
 • LinkedIn
 • YouTube
Copyright © 2024 Wolfspeed, Inc.